loading.gif
mobile-banner-bg

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 

AYDINLATMA METNİ

ÜNVAN: AK PARTİ İSTANBUL İL TEŞKİLATI

(“KURUM”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında,

işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Ad, Soyad
İletişim Verisi E-Posta ve Telefon
Proje Dosyaları Öneri ve Fikirler

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

KVKK’nın ilgili maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

kurallarına uygun bir şekilde aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Faaliyetler;

 • Ortak proje ve programlar yapmak
 • Etkinlikleri düzenlemek/destek vermek
 • Seminerler düzenlemek
 • Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek

Kurum tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Bilgilerinizin arşivlenmesi
 • Etkinliklerden haberdar edilebilmesi için kullanıcı ile iletişime geçilmesi, Telefon, Mail, SMS
 • Kullanıcı talebi halinde, verilerinin ve haklarının kontrolü ve bilgilendirmesi
 • Kullanıcı kayıt tanımının yapılması, kullanıcı sorgulaması yapılması
 • Kullanıcı kaydının açılması, güncellenmesi, pasif hale getirilmesi
 • Etkinlik formları, iletişim formları, e-bülten kayıt formları’nın raporlanmasının yapılması

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:

 • Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması
 • Kullanıcı şikâyetlerinde haklı/haksız ayrımının yapılması, kullanıcının memnuniyetinin arttırılması, ihtiyacının anlaşılması ve ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması
 • Kullanıcı memnuniyeti analizi ve anketi yapılması
 • Kullanıcı ilgili hizmete yönelik memnuniyet analizinin yapılması
 • Toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması
 • Kullanıcı veri tabanının sağlıklı çalışması
 • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının sürdürülmesinin sağlanması

 

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ VERİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz:

Size verdiğimiz hizmeti en iyi şekilde yerine getirebilmek için sürekli gelişmeye ve ilerlemeye gayret ediyoruz. Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmekteyiz:

Bizimle çalıştığınız için teşekkür etmek, sizi özel günlerinizde kutlamak ve tebrik etmek için size hediyeler gönderebiliyoruz. Bu hediyeleri gönderebilmemiz için gerekli olan üçüncü kişilerle (hediye gönderen firma/platform, kargo firması gibi) adınız ve soyadınız, adresiniz ve telefon numaranız gibi hediyemizin size teslimi için gerekli kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Size destek sağlamak, sizinle gerektiği hallerde iletişime geçebilmek için mesai saatlerimiz dışında ortaklaşa çalıştığımız call center(lar)a (arama yapma ve aramalara cevap verme hizmeti veren üçüncü kişi tedarikçiler) aktarabiliriz.

Sizi gelişmelerden, etkinliklerden, tanıtımlardan, duyurulardan ve yeniliklerden haberdar etmek amacıyla toplu e-posta, SMS göndermek için yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişi firmalarla çalışmaktayız. Yalnız bu amaç için gerekli kişisel verilerinizi bu firmalarla paylaşabiliriz.

Sizin hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı anlamak, sizi ve diğer kullanıcıları nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapan yurt dışı ve/veya yurt içi merkezli firmalara gerekli kişisel verilerinizi aktarılabiliriz.

CRM kayıtlarınıza ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına aktarabiliriz. Muhasebeye ilişkin ve finansal işlemlerin yönetimi için kullanılan ilgili programa gerekli olduğu takdirde işleme amacına uygun kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu verileriniz ise söz konusu uygulamanın kendi veri kayıt ortamına kaydedilebilmektedir.

Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv, İnternet Server ve CRM Yazılım firmalarına gönderilebiliriz.

Ayrıca savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın ilgili maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

Kurum’un hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, Kurum’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK’nın ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini),

Verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz.

Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Kurum için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşbu metne ilişkin talep ve sorularınız için info@akpartiistanbul.com e-mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.